VISITORS CENTER

Miljöteknik

EU-kommissionens definition på miljöteknik lyder:
Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykel-perspektiv.
källa: (ETAP, Environmental Technology Action Plan, EU-kommissioneI Västernorrland finns det stora förnybara naturtillgångar i form av vattenkraft, vind och skogsråvara. Detta har lett till att miljöteknik kopplad till energiproduktion och bränsleframställning från dessa källor dominerar.
Två stora företag som arbetar just med skogsråvaran är Sekab och Domsjöfabriker. Sekab arbetar med etanolframställning och Domsjöfabriker med tillverkning av specialcellulosa, etanol och lignosulfonat. I regionen finns också SP Processum AB som är ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både den nationella och internationella arenan.

Största delen av SP Processums verksamhet ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Det finns också många företag som arbetar med energi från förnybara källor såsom solenergi.
Bland dessa företag utmärker sig företaget Absolicon som har utvecklat världens enda koncentrerade och solföljande solfångare för el och värme. Andra företag i solenergibranschen är JN Solar, Norrsol och Solenergi i Undrom.
Det är många som har vågat satsa på solenergi i Västernorrland.
HSB’s bostadsrättsföreningen Örnen i Timrå har satsat på att producera värme och el på ett klimatvänligt sätt genom att sätta upp solfångare och solpaneler på taken på sina bostadsrätter.
Ägarna till Bed and Breakfastgårdarna i Ultrå och i Undrom har satsats på både solel och solvärme. Landstinget i Västernorrland satsar också på solel. Detta är ett resultat av att de arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering av el, värme och kyla i egna fastigheter samt att aktivt driva på omställningsarbetet till mer hållbara energilösningar.

I Västernorrland har vi också kommunala energibolag som vågar gå före!
Härnösand Energi och Miljö är initiativtagare till Härnösand Energipark som är en unik arena för ny och intressant teknik inom småskalig energiproduktion. Sundsvall Energi har ett energisamarbete med SCA som levererar energi till Sundsvalls fjärrvärmenät. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende.
Sundsvall Energi driver också kraftvärmeverket Korstaverket.
Vid Korstaverket energi- återvinns brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall från större delen av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, totalt ca 210 000 ton per år.
Övik Energi har ett unikt samarbete med närliggande industrier i Domsjö industriområde.
Till ex- empel köper Övik Energi restprodukter från industriområdet, eldar det och levererar ånga tillbaka till industrin.
Eftersom industrins behov av ånga är lika stort över hela året kan kraftvärmeverket Hörneborgsverket producera el även sommartid.
I Västernorrland finns också många duktiga företag som arbetar med luftrening som t.ex. företaget Levande filter.
Levande filter tillverkar miniatyrregnskogar som renar inomhusluften.
På Sundsvall-Timrå flygplats har de installerat en 45 meter lång regnskog och i Örnsköldsvik nya kommunhus finns det en installation av ett 60 meter långt levandefilter som är vackert integrerat i arkitekturen.

Andra spännande företag i regionen är STT EMTEC och Elforest.
STT EMTEC levererar innovativa lösningar för avgasrening och prestandaoptimering för förbränningsmotorer och Elforest Technolo- gies är idag ett teknikkonsultföretag med specialistkompetens inom elhybridteknik. Det finns också många duktiga konsultföretag i regionen som arbetar med att bygga ett hållbart samhälle.

Listan kan göras lång, men det finns plats för fler!

Miljöteknik, energi & klimat