Övik Energi Kraftvärme & Fjärrkyla

ovik-eneriokraftHörneborgsverket biobränslebaserade anläggning är motorn i Övik Energis energiproduktion. Vid ett studiebesök till Hörneborgverket får du veta mer om hur ett biobränsleeldat kraftvärmeverk fungerar och lära mer om det hållbarhetstänk som genomsyrar hela verksamheten.

I Hörneborgsverket produceras ungefär tre lika delar av fjärrvärme, ånga och el. Ångan distribueras till de närliggande processindustrierna Domsjö Fabriker, AkzoNobel och SEKAB. Eftersom industrins behov av ånga, till skillnad mot fjärrvärme, är lika stort över hela året kan kraftvärmeverket användas i högre grad i jämförelse med kraftvärmeverk som endast levererar fjärrvärme. Totalt används hela 99 procent förnybara bränslen i Hörneborgsverket. I ett kraftvärmeverk blir allt tillfört bränsle till nyttig energi till skillnad från konventionella elkraftverk där värmen släpps ut och inte används. Fjärrvärmen kan då ersätta el för uppvärmning och dessutom göra det möjligt att producera el med minimalt energispill. Hörneborgverket köper också restprodukter från Domsjö Farbriker för att använda som bränsle i verket vilket medför mycket kortare transporter och ytterligare en stor miljövinst.

Vid ett studiebesök till Hörneborgsverket kan man också få veta mer om fjärrkyla. Örnsköldsviks nya kraftvärmeverk och andra industrianläggningar inom Domsjö industriområde får sitt kylbehov tillgodosett med hjälp av kallt bottenvatten från Öviksfjärden. Vid studiebesöket får du veta mer om hur fjärrkyla fungerar och vad det har för positiva effekter på miljö och ekonomi.

Ort: Örnsköldsvik
Adress: Hörneborgsvägen 3
Hemsida: www.ovikenergi.se
Kontakt: Rickard Pellny
Telefon: 073-2741260
Email: rickard.pellny@ovikenergi.se
Säsong: Året om
Tidsåtgång: ca 2 timmar
Antal: Max 20 per besök
Språk: Svenska/engelska

Miljöteknik, energi & klimat