Järven Ecotech

jarven-echotec

 nästa —

jarven_echotec2Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten samt avloppsvatten.  Järven Ecotech har t.ex. en helt unik lösning med sina skärmbassänger som ersätter de konventionella lösningarna som finns på marknaden för att rena dagvatten så som grävda/schaktade dagvattendammar, avsättningsmagasin och filterlösningar.
Dagvattenrening med Järven Ecotech`s skärmbassänger kräver ingen mark och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor & i befintlig kajkant. Lösningen bygger på Järvens beprövade flytväggar som leder vattnet genom en naturlig reningsprocess. Järven Ecotech erbjuder även marknaden luftare som kan syresätta dammar och andra vattenmassor samt projektering och detaljplanering av projekt inom dagvatten, lakvatten och sjörestaurering.

Vid ett studiebesök till Järven Ecotech åker man ut och tittar på någon av de anläggningar som finns i  Örnsköldviks området.

Ort: Örnsköldsvik
Adress: Bromsvägen 3
Hemsida: http://www.jarven.se/ecotech
Kontakt: Emil Eriksson
Telefon: 073-803 00 33
Email: emil.eriksson@jarven.se
Säsong: Snö och isfritt
Tidsåtgång:  1-2 timmar
Antal: 20 per besök
Språk: Svenska/engelska

Miljöteknik, energi & klimat